Algemene Voorwaarden

Home – Algemene Voorwaarden

Offerte:
De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende de in de
offerte vermelde termijn. De prijsopgave in de offerte is gebaseerd op de aanname dat de
ruimte en de ondergronden waarop Lamberts Design haar producten aanbrengt voldoen aan
de eisen die zijn opgenomen in de richtlijnen. De prijsopgave in de offerte is exclusief het
aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen c.q. meerwerk.
Overeenkomsten:
De overeenkomst met Lamberts Design komt tot stand nadat Lamberts Design de opdracht
schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.
Betalingsconditie:
90% op de vrijdag voor de geplande werkweek, 10% na oplevering.
Annulering:
Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 14 kalenderdagen
na acceptatie van de offerte.
Bij annulering na 14 kalenderdagen brengt Lamberts Design 15 % (met een minimum van €
250,00) van het totaal offertebedrag bij de afnemer in rekening. Bij annulering binnen 6
weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt
Lamberts Design 75 % van het totaal offertebedrag bij de afnemer in rekening.
Verplaatsen:
Bij het verplaatsen van de opdracht korter dan 4 weken voor start werkzaamheden, brengt
Lamberts Design inkomstenderving in rekening bij de afnemer, te weten 10 % van het totaal
offertebedrag met een minimum van € 375,00.
Opschorting:
Lamberts Design is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien
de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen en wanneer de
afnemer bij aanvang werkzaamheden de ruimte(s) en/of ondervloer(en) niet heeft
opgeleverd zoals in de richtlijnen staan beschreven. Kosten bij opschorting zijn gelijk aan de
kosten bij verplaatsen.
Gebreken:
De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na oplevering aan Lamberts Design schriftelijk
mededeling te doen van gebreken na oplevering, dit mag ook per email. Kleine afwijkingen
in kleur, structuur en andere kleine geconstateerde oneffenheden zijn geen reden tot afkeur.
Lamberts Design levert unieke vloeren en werkbladen waarbij dessin en details kunnen
afwijken. Ten alle tijden heeft Lamberts Design een herstelrecht van 14 dagen na oplevering.
Risico/ Aansprakelijkheid:
● Kleurverschillen zijn een producteigenschap en derhalve geen reden tot afkeuring
van het door ons aangebrachte product.
● Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen sample of kleurenwaaier is
mogelijk, terwijl eveneens onder omstandigheden bij de uitvoering van het werk
glansverschil kan ontstaan.
● De tekening/ nuancering en pigmentvlekken van de gietvloer of werkblad met een
kleurschakering zijn wisselend en de beoordeling van het resultaat is
smaakgebonden. Een fusie is handwerk en dus niet te sturen, op de ene plek kan er
meer fusie aanwezig zijn dan op de andere plek.
● Lamberts Design is niet aansprakelijk voor eventuele reflectie scheurvorming
veroorzaakt vanuit de ondergrond.
● Intreding van stof, ongedierte e.d. na het aanbrengen van het vloersysteem is geen
reden tot afkeur van de aangebrachte afwerking.
● Uitsluiting van onthechting/ blaasvorming in de aangebrachte vloerafwerking als
gevolg van dampspanning.
● De vloerafwerking is niet waterpas en volgt de glooiingen die aanwezig zijn in de
dekvloer.
● Indien de vloer voor oplevering betreden wordt of in gebruik wordt genomen vervalt
enige aansprakelijkheid en wordt de vloer beschouwd als opgeleverd.
● Lamberts Design is niet verantwoordelijk voor verborgen (constructieve) gebreken in
de ondervloer die leiden tot schade aan de aangebrachte vloerafwerking.
● Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen, lichte spaanslagen, lichte
rolbanen, pigmentvlekken, aanzetten in de coating en ingevallen vuil in de natte vloer of werkblad
zijn uitgesloten van garantie.
● De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door extreme werking in de
ondervloer of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die
wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde
schoonmaakmethoden, ongelukken, het niet hanteren van het opstook- en
opstartprotocol of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
● Lamberts Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ader- en scheurvorming
bij onjuist gebruikt van de vloerverwarming.
● Een Lamberts Design vloer of werkblad wordt geheel met de hand gegoten, het
uitsluiten van enige oneffenheden, spaanslagen e.d. is dan ook onoverkomelijk.
Omdat materialen vloeibaar zijn op het moment van aanbrengen kunnen factoren als
temperatuur, stof e.d. altijd wat invloed uitoefenen.
● Werkbladen die met epoxy gegoten worden zijn niet bestand tegen hitte. Dit houdt in
dat epoxy een maximale temperatuur van 55 graden aan kan. Alle voorwerpen boven
deze temperatuur kunnen schade aan de epoxy toebrengen. Wanneer u pannen,
theeglazen, koffiemokken of andere hete voorwerpen op het werkblad zet, dient u ten alle tijden gebruik te maken
van onderzetters.